ทิศทางของแสงแดดกับการออกแบบบ้าน และการกำหนดพื้นที่ใช้สอย

ทิศทางของแสงแดดกับการออกแบบบ้าน
ทิศทางของแสงแดดกับการออกแบบบ้าน

ทิศทางของแสงแดดกับการออกแบบบ้าน และการกำหนดพื้นที่ใช้สอย ที่ว่างภายในบ้านและอาคารเป็นพื้นฐาน สำหรับ การตกแต่งภายใน คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าอิทธิพลของแสงแดด ที่มีต่อตัวบ้านจะมาจาก ทิศทางทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตกเท่านั้น เพราะเป็นทิศ ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าและตกในช่วงเย็น ฉะนั้นการออกแบบ บ้านจึงต้อง คำนึงถึงแสงแดด ที่ส่องมาจาก สองทิศนี้เท่านั้น แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ความร้อนที่เกิด ขึ้นในบ้านโดยได้รับอิทธิพลของแสงแดด ที่ส่องมาจากทางทิศเหนือ และทิศใต้นั้น ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ในกรณีของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ ที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร หรือค่อนมาทาง ซีกโลกเหนือ จะได้ รับอิทธิพลของแสงแดดที่ส่องมาจาก ทางทิศใต้มากกว่าแสงแดด ที่ส่องมาจากทางทิศเหนือ เพราะแสงแดด จะทำมุมเฉียง มาจากทิศทางใต้มากกว่า ทั้งนี้ แสงแดดที่ส่องมาจากทาง ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก จะเป็นผลมาจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ในแต่ละวัน ส่วนแสงแดด ที่ส่องมาจากทาง ทิศเหนือและ ทิศใต้ จะเป็นผลมาจากการที่โลก โคจรรอบดวงอาทิตย์ในแต่ละปี ซึ่งในกรณีนี้ทิศทางของแสงแดดจะเปลี่ยน แปลงตามฤดูกาล

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของแสงแดด จะต้องอาศัยความรู้พื้นฐาน ทางด้านภูมิศาสตร์ บ้าง โดยอาจสรุปประเด็น ที่เกี่ยวข้องออก เป็นข้อๆได้ดังนี้ ทิศทางของแสงแดดกับการออกแบบบ้าน

1. โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบกินเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์ กลางวัน และกลางคืน ทำให้เห็น ดวงอาทิตย์ ขึ้นทาง ทิศตะวันออก ในตอนเช้าและตกทาง ทิศตะวันตก ในตอนเย็น

2. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบกินเวลา 1 ปีหรือ 365 วัน โดยแนวแกนที่ โลกหมุนรอบตัวเองทำมุมเอียงประมาณ 23.5 องศา กับแนวแกนของโคจร ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่ง มีผลทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ

3. ประมาณวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของ โลกมากที่สุด ดวงอาทิตย์จะอยู่เหนือขึ้นไป ในแนวดิ่งพอดีกับพื้นที่ที่อยู่ตรงบริเวณ แนวเส้นศูนย์สูตร ในช่วงเวลานี้ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เท่ากัน และจะเป็นช่วงเวลาที่กลางวัน ยาวเท่ากับกลางคืนในทุกๆ ประเทศ มีชื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า วิษุวัต หรือ Equinox ( หมายถึง Equal Night ) โดยในช่วงเวลานี้จะเป็น วสันตวิษุวัต หรือ Vernal Equinox คือ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆ ทางซีกโลกเหนือ อย่างเข้าสู่ ฤดูใบไม้ผลิ ออกแบบภายใน

4. ประมาณวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปีบริเวณขั้วโลกเหนือ จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด ขณะที่แนวเส้นศูนย์สูตรของโลก จะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด ในเวลานี้จะเป็นช่วงฤดูร้อน ของประเทศทางซีกโลกเหนือ และจะเป็นช่วงฤดูหนาว ของประเทศ ทางซีกโลกใต้ มีชื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Summer Solstice โดยในช่วงเวลานี้เองจะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน ขึ้นกับ บางประเทศที่อยู่ ใกล้กับขั้วโลกเหนือ เช่น ประเทศนอร์เวย์ เป็นต้น

5. ประมาณวันที่ 21 กันยายนของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ของโลกมากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ดวงอาทิตย์ จะอยู่เหนือขึ้นไปในแนวดิ่งพอดีกับพื้นที่ที่อยู่ ตรงบริเวณแนว เส้นศูนย์สูตร ในช่วงเวลานี้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ จะอยู่ห่างจาก ดวงอาทิตย์เท่ากัน และจะเป็น ช่วงเวลาที่กลางวันยาวเท่ากับ กลางคืน เช่นเดียวกับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 21 มีนาคม แต่ ในช่วงเวลานี้จะเป็น ศารทวิษุวัต หรือ Autumnal Equinox คือเป็นช่วงเวลาที่ต่างประเทศต่างๆ ทางซีกโลกเหนือ อย่างเข้าสู่ ฤดูใบไม้ร่วง

6. ประมาณวันที่ 21 ธันวาคมของทุกปีบริเวณ ขั้วโลกใต้ จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ มากที่สุด ขณะที่แนว เส้นศูนย์สูตร ของโลก จะอยู่ไกล จาก ดวงอาทิตย์มากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง ในเวลานี้จะ เป็นช่วงฤดูร้อน ของประเทศทางซีกโลกใต้ และจะเป็นช่วงฤดูหนาว ของประเทศ ทางซีกโลกเหนือ โดยในช่วงเวลานี้จะใกล้เทศกาล คริสต์มาส ซึ่งประเทศที่อยู่บริเวณ ตอนบนของซีกโลกเหนือ จะมีหิมะตก ค่อนข้างมาก มีชื่อเรียก ปรากฏการณ์นี้ว่า Winter Solstice

จากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ข้างต้น เมื่อดูจากตำแหน่งทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แล้ว เราสามารถ สรุปประเด็นเกี่ยวกับ ทิศทางของแสงแดดที่มีอิทธิพลต่อบ้านเราในช่วงฤดูกาลต่างๆ ได้เป็นข้อๆ ดังนี้

1. เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ทิศทางของแสงแดดตามฤดู กาลจะส่องเฉียงมาจาก ทางทิศใต้ มากกว่าทางทิศเหนือ

2. ช่วงเวลาที่ ดวงอาทิตย์ อยู่ใกล้ เส้นศูนย์สูตร ของขั้วโลกมากที่สุดคืออยู่เหนือขึ้นไปในแนวดิ่ง พอดีกับพื้นที่ที่อยู่ตรงบริเวณ แนวเส้น ศูนย์สูตร ประมาณวันที่ 21-23 มีนาคม และวันที่ 21-23 กันยายนของทุกปี สำหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ ค่อนมาทาง ซีกโลกเหนือแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับอิทธิพลจาก ดวงอาทิตย์ โดย แสงแดด จะส่องเฉียงมาจากทาง ทิศใต้ ทำมุมยอด 14 องศาในตอนเที่ยง

3. ช่วงเวลาที่แสงแดดส่องมาจาก ทางทิศเหนือจะอยู่ระหว่าง ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม ของทุกปี เดือนที่แสงแดดส่อง เฉียง มาจากทาง ทิศเหนือ มากที่สุดจะเป็นช่วงเดือน มิถุนายน ประมาณวัน ที่ 21-23 โดยจะทำมุมยอด 9.5 องศาในตอนเที่ยง

4. ช่วงเวลาที่แสงแดดส่องมาทาง ทิศใต้ จะอยู่ระหว่างช่วงเดือน กันยายน ถึงเดือน เมษายน ของปีถัด ไปทุกปี เดือนที่แสงแดดส่อง เฉียง มาจากทาง ทิศใต้ มากที่สุดจะเป็นช่วงเดือน ธันวาคม ประมาณวันที่ 21-23 โดยจะทำมุมยอด 37.5 องศาในตอนเที่ยง

จากข้อสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่า สำหรับบ้านเรานั้น แสงแดดที่ส่องมาจาก ทางทิศเหนือและทิศใต้มี อิทธิพลต่อ การออกแบบบ้าน อยู่มิใช่น้อย เพราะจะมีผลต่อความร้อน ที่เกิดขึ้นในแต่ละห้อง ของบ้านใน ฤดูกาลต่างๆ โดยเฉพาะแสงแดด ที่ส่องมาจาก ทางทิศใต้ จะทำมุม ค่อนข้างต่ำ และส่องอยู่เป็นระยะเวลานาน ฉะนั้นการออกแบบบ้าน โดยคำนึงถึง แสงแดดที่ส่องมาจาก ทิศทางดังกล่าว นอกเหนือไปจาก แสงแดดที่ส่องมาจาก ทางทิศตะวันออกในช่วงเช้าและทิศตะวันตกในช่วงเย็นแล้วจะช่วยให้สามารถออก แบบบ้าน เพื่อป้องกัน ความร้อนจากแสงแดด ที่ส่องมาจากทุกๆ ทิศทางได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึง จะช่วยให้บ้านอยู่สุขสบายขึ้น ลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ

ที่ว่างภายในบ้านและอาคารเป็นพื้นฐาน สำหรับ การตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่พื้นที่การใช้สอย ได้รับการกำหนด มาล่วงหน้าแล้ว ในขั้นตอนการก่อสร้าง ว่าจะมีกี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ กำหนดให้ห้องรับแขก อยู่ที่ไหน และใช้พื้นที่ใด้ เป็นห้องครัว หรือห้องรับประทานอาหาร แต่จะมีสักกี่ราย ที่สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยตามความต้องการ และความจำเป็น ก่อนการปลูกสร้าง เพราะส่วนใหญ่ ในการซื้อบ้านนั้น มักจะซื้อ บ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ที่มีการจัดพื้นที่ใช้สอยไว้ล่วงหน้าแล้ว
ถ้าท่านสามารถกำหนดไว้ได้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม แต่ในขณะนั้นความต้องการ และความจำเป็นในการใช้พื้นที่ใช้สอยนั้น สำหรับคู่สามี-ภรรยาที่แต่งงานกันใหม่ ห้องนอนจึงใช้เพียงห้องเดียว พื้นที่ใช้สอยอื่น ก็ทำไว้สำหรับสองคนเท่านั้น แต่เมื่อครอบครัวขยายขึ้น ความต้องการพื้นที่ใช้สอยจึงเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย ภายในบ้านนอกจาก จะเปลี่ยนตาม ความจำเป็น ของสภาพครอบครัวแล้ว สิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะเป็นตัวกำหนด ก็คือ ” รสนิยม ” ซึ่งเป็นตัวกำหนด หลักการของการตกแต่ง ให้ออกมารูปแบบต่าง ๆ เดิมอาจชอบเปิดโล่ง ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกันได้ทั้งบ้าน โดยไม่มีผนังมากั้นกลาง ภายหลังเพื่อ ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงต้องการมีห้องที่มีลักษณะปิดกั้นจากภายนอก หรือเดิมชอบบ้านแบบเรียบ ๆ มีของตกแต่งเท่าที่จำเป็น แต่กลับมาชอบการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบ มีภาพแขวนบนผนัง มุมว่างจัดวางไว้ด้วยประติมากรรม หน้าต่างและประตูทุกบานติดม่านจับจีบ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ อาจจะต้องทำให้มีการกั้นห้อง หรือรื้อผนังออกไป เพื่อความเหมาะสมของการตกแต่ง.

ก่อนที่จะรื้นถอน หรือกั้นผนังเพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่การใช้สอยนั้น ควรพิจารณาถึง วิธีการอย่างง่าย ๆ เสียก่อน ลองพยายามนึกถึงห้องต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน บางทีเพียงแต่ท่านสลับห้องกันระหว่างห้องนอน และห้องนั่งเล่นก็อาจจะได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ถ้าต้องการห้องรับแขกที่กว้างขวาง อาจจะเอาเฟอร์นิเจอร์ ที่เกินความจำเป็นออกไป หรือจัดกลุ่มเครื่องเรือนใหม่ ทำให้เกิดที่ว่างกว้างขวางกว่าเดิม
อีกประการหนึ่งให้นึกถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างธรรมชาติภายนอก กับการใช้สอยภายใน การที่จะใช้พื้นที่ไหนทำอะไร จะต้องคำนึงถึงแสงสว่าง ทิศทางลม ตัวอย่างเช่น แสงแดดในยามเช้านั้นดูน่าสบายในการรับประทานอาหารเช้า จึงควรจัดห้องรับประทานอาหาร ให้อยู่ด้านที่แสงแดด ส่องเข้าถึง ห้องพักผ่อนสำหรับครอบครัว ควรจะอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งวัน จะต้องเป็นห้องที่ไม่ที่เสียง และฝุ่นละอองจากภายนอก แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจจะต้องใช้ฉาก หรือม่านกั้นหรือระบบปรับอากาศ

ในกรณีที่คุณมีเงินมากพอ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พื้นที่ใช้สอย ก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่จะรื้อบางส่วนออก หรือสร้างผนังบางส่วน ขึ้นมาก็ย่อมเป็นไปได้ แต่ถ้าจะทำเช่นนั้นควรวางแผนและไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วเท่านั้น เพราะเมื่อจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้ว ต้องมั่นใจว่า จะได้รับประโยชน์จากที่ว่างอย่างสูงสุด หรือผนังภายในบ้านแบ่งได้กว้าง ๆ ออกเป็นสองประเภท คือ ผนังรับน้ำหนัก และผนังที่ไม่ได้รับน้ำหนัก การรื้อผนังที่ไม่รับน้ำหนักสามารถรื้ออกได้ทันที แต่การรื้อผนังรับน้ำหนักที่ต้องรับน้ำหนักชั้นบนอยู่ จะต้องทำคานสำหรับรับน้ำหนักไว้แทน วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าผนังไหนรับน้ำหนัก คือ ถ้ามีผนังด้านบน ตรงกับผนังด้านล่าง แสดงว่าเป็นผนังรับน้ำหนัก การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้าน อาจกระทบกระเทือนโครงสร้างบ้าน ฉะนั้นจึงต้อง อาศัยความรู้ความสามารถ จากผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิก วิศวกร ซึ่งเขาเหล่านี้ สามารถดูแลความถูกต้องตามหลักวิชาการ และด้านกฎหมายอีกด้วย เพราะบางครั้ง การต่อเติม ที่ยื่นออกไปนอกบ้าน ไม่ว่าเป็นหลังคา ระเบียงบ้าน หรือ ต้องการต่อเติม ครัว หรือโรงรถใหม่ ก็ตาม ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล ต้องเสนอ แบบแปลนขออณุญาต การปลูกสร้างจาก ทางราชการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดที่สำคัญใน การออกแบบพื้นที่ใช้สอย ก็คือ การทำให้เกิดความสมดุลกัน ระหว่างความต้องการที่ขัดแย้งกัน ของสมาชิกในครอบครัว อย่างเช่น มีบางคนต้องการ ความสงบ สำหรับการทำงาน หรืออ่านหนังสือ แต่ก็มีบางคนต้องการพักผ่อน โดยการฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ การจัดจะต้องแยกกิจกรรม ที่ขัดแย้งให้แยกออกจากกัน ไว้คนละห้อง ที่เก็บเสียงได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องรวม ที่รับแขก โต๊ะอาหาร และครัวไว้ ในห้องเดียวกัน ก็ควรทำระบบระบายอากาศ ไว้ให้ถ่ายเทให้ดี และติดเครื่องดูดอากาศ ไว้ในครัว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ ทางสัญจรภายในบ้าน จะต้องสะดวก ไม่วกวน ถ้าบ้านกว้างขวางอย่างเพียงพอ ก็ควรจัดให้ห้องนอน อยู่ห่างไกลหน้าบ้าน เพื่อความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

 

อั้ม พัชราภา สวยเกินต้าน จัดให้ใส่ชุดว่ายน้ำโพสท่าริมสระ

อั้ม พัชราภา
อั้ม พัชราภา

อั้ม พัชราภา สวยเกินต้าน จัดให้ใส่ชุดว่ายน้ำโพสท่าริมสระ เปลี่ยนมุมถ่ายรูปไปจนทั่วบ้านหลังงามแล้ว สำหรับซุปตาร์เซ็กซี่ อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ เรียกว่าสวยทั้งคนทั้งบ้าน จะถ่ายรูปกี่ช็อตก็ปังปุริเย่ โดยเฉพาะความสวยของแม่อั้มที่ทุกคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันตลอดกาลจริงๆ

และมุมโปรดช่วงนี้ของ อั้ม พัชราภา กับมุมถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำ หลังจากหยิบบิกินี่มาใส่ถ่ายรูปสวยๆ และว่ายน้ำเล่นคลายร้อนไปก่อนหน้านี้ จนได้รับกระแสดีมาก อยู่บ้านยังไงให้สวยแบบนี้ดูกี่ทีก็ไม่เบื่อจริงๆ

และภาพล่าสุดของอั้มที่มาในชุดว่ายน้ำสีหวานๆ แต่แอบแหวกอกลึกเซ็กซี่มาใส่โพสท่าเบาๆ แต่สวยเกินต้านจริงๆ นี่ขนาดโชว์แค่ช่วงบน แต่ทุกคนก็เข้ามาชมถึงความสวยแแซ่บของแม่

งานนี้พี่ เอ ศุภชัย ถึงกับเอารูปไปโพสต์ในอินสตาแกรมตัวเอง และชมอั้มออกสื่อด้วยว่า “สวยมาก น้องพี่ @aum_patchrapa ถ้าอยู่บ้านแล้วสวยขนาดนี้ ไม่ต้องไปไหนแล้ว”

เจนนิเฟอร์ คิ้ม อยากให้แยกแยะ เกลียดดิฉันก็ช่างแต่อย่ารังแกคนทำมาหากิน

เจนนิเฟอร์ คิ้ม
เจนนิเฟอร์ คิ้ม

เจนนิเฟอร์ คิ้ม อยากให้แยกแยะ เกลียดดิฉันก็ช่างแต่อย่ารังแกคนทำมาหากิน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอกระแสดราม่าจากชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น กันหนาแน่นอินสตาแกรม @j.kim4real ของนักร้องรุ่นใหญ่ เจนนิเฟอร์ คิ้ม จนทำให้เจ้าตัวต้องตัดสินใจปิดคอมเมนต์ลงก่อนชั่วคราว

ล่าสุด เจนนิเฟอร์ คิ้ม ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอรายการ เจ๊คิ้มชิมช่วยชาติ ซึ่งเป็นตอนล่าสุด พร้อมเขียนแคปชั่นที่อยากให้ทุกคนต่างแยกแยะกันหน่อย เพราะหากจะเกลียดตัวเธอเองยังรับได้ แต่อย่าพาลไปรังแกคนที่ทำมาหากินคนอื่น เพราะตอนนี้ทุกคนกำลังลำบาก จึงส่งอาหารมาให้เธอช่วยโปรโมทลงรายการ

“เจ๊คิ้มชิมช่วยชาติ Ep.ล่าสุดมาแล้วนะคะ…แวะไปดูไปให้กำลังใจกันอีกช่องทางนะคะ ใครจะว่าจะเกลียดอิฉันยังไงก็ช่าง…สงสารพ่อค้าแม่ขายที่เอาอาหารมาให้ช่วยลงโปรโมทในรายการ”

“….ทุกคนกำลังลำบาก..จะต้องมาแย่ลงไปอีกเพราะความไม่รู้จักแยกแยะ…ไม่ชอบพิธีกรรับได้แต่อย่ารังแกคนทำมาหากิน Youtube : Senario & Rachadalai *ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ยังยืนหยัดช่วยพ่อค้าแม่ขายอยู่ **ขอบคุณทุกพลังเงียบที่ยังมีอยู่จริง”

จากนั้น เจนนิเฟอร์ คิ้ม ยังได้โพสต์สตอรี่ไอจีไว้อีกด้วย “คนๆ นั้นจะต้องขาดจิตสำนึกและความเห็นอกเห็นใจแค่ไหน!!!… ถึงจะเข้ามากด Dislike ในรายการ ‘เจ๊คิ้มชิมช่วยชาติ’ ซึ่งเรากำลังช่วยพ่อค้าแม่ค้าขายที่ลำบาก ไม่มีช่องทางโปรโมให้ขายของได้… เอาเงินไปเลี้ยงพนักงาน… เลี้ยงครอบครัว!”

“เกลียดคนแค่คนเดียวก็ให้มันรู้จักแยกแยะมั่ง… ทุกวันนี้ทุกนก็หากินอย่างยากลำบากพอแล้ว… อย่ามาซ้ำเติม Sponcer ในรายการเขาก็ใจดีใจถึง… มีเรื่องอยู่เขาก็ไม่ถอน… เขาอยากช่วยพ่อค้าแม่ขาย อย่าใจร้ายกันนักเลย…”

ครูไพบูลย์ เอาจริง โพสต์ภาพร่วมเฟรม 2 ทนาย “กระต่าย” ฟาดเบาๆ ผ่านแคปชั่น

ครูไพบูลย์
ครูไพบูลย์

ครูไพบูลย์ เอาจริง โพสต์ภาพร่วมเฟรม 2 ทนาย ” กระต่าย ” ฟาดเบาๆ ผ่านแคปชั่น หลังจากที่ปล่อยให้บรรดานักเลงคีย์บอร์ดและเกรียนโซเชียลฯ  สาดคอมเมนต์ด่าทออยู่นาน ในที่สุด ไพบูลย์ แสงเดือน ครูเพลงชื่อดัง แห่งค่าย จ้วดจ้าด Studio ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก ผ่านทางเฟซบุ๊ก @ไพบูลย์ แสงเดือน(จ้วดจ้าด)

โดยโพสต์ดังกล่าวที่เจ้าตัวได้นำมาแชร์นั้น เป็นภาพถ่ายขณะยืนร่วมเฟรมกับทนายความ พร้อมแนบแคปชั่นว่า “ขอบพระคุณทนายพจน์ และทนายโจ้ มากๆ นะครับ”

จากนั้นทางด้านภรรยาสาว กระต่าย พรรณนิภา ศิลปินลูกทุ่งเจ้าของเพลงฮิต อิหล่วง, สองลังยังบ่ลืม, หัวใจหนูว่าง ฯลฯ ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวลงบนเฟซบุ๊กเช่นเดียวกัน ก่อนจะฝากข้อความไปถึงบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายว่า “ไว้เจอกันนะคะ” ตามด้วยสัญลักษณ์อีโมจิรูปยิ้มและรูปหัวใจ

ขณะที่คอมเมนต์ที่ถูกส่งเข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นการให้กำลังใจกับทั้งสองคน รวมถึงสนับสนุนให้ กระต่าย และ ครูไพบูลย์ เดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ต้นกำเนิดบาคาร่า บาคาร่า คืออะไร เล่นยังไงให้ได้เงินจริง

ต้นกำเนิดบาคาร่า
ต้นกำเนิดบาคาร่า

ต้นกำเนิดบาคาร่า บาคาร่า คืออะไร เล่นยังไงให้ได้เงินจริง ทำไมจึงมีคนนิยมเล่นมากมาย ร่วมไขความลับ เคล็ดไม่ลับต่างๆ บาคาร่าทดลอง

ต้นกำเนิดเกมส์ไพ่บาคาร่าในยุคจีนโบราณและจักรวรรดิโรมัน

แม้ว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าจะเป็นเกมส์พนันยอดนิยมและเก่าแก่ที่สุดในโลก แต่ต้นกำเนิดจริงๆของเกมส์ไพ่บาคาร่าไม่ชัดเจนนัก ซึ่งจากบันทึกทากประวัติศาสตร์แบบลายลักษณ์อักษรในยุคศตวรรษที่ 19 ระบุว่ามีเกมส์ไพ่ชนิดหนึ่งจากระเทศจีนซึ่งมีรูปแบบและวิธีการเล่นที่คล้ายคลึงกับเกมส์ไพ่บาคาร่า นั่นก็คือเกมส์ไพ่นกกระจอกจีน (Chinese Pai Gow) โดยในสมัยนั้นเกมส์ไพ่นกกระจอกจีนจะใช้กระเบื้องแผ่นในการเล่น และ 9 คือแต้มไพ่สูงสุดเช่นเดียวกับเกมส์ไพ่บาคาร่า แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเกมส์ไพ่บาคาร่ามีต้นกำเนิดมากจากเกมส์ไพ่นกกระจอกจากประเทศจีนหรือไม่

อีกข้อสันนิฐานหนึ่งเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเกมส์ไพ่บาคาร่าคือน่าจะมาจากยุคโรมัน โดยรูปแบบการนับแต้มของเกมส์ไพ่บาคาร่านั้นคล้ายคลึงกับพิธีกรรมหนึ่งในสมัยโรมันโบราณ นั่นก็คือหญิงพรมจารีจะโยนลูกเต๋าเสี่ยงทาง ซึ่งแต้ม 8 หรือ 9 นั้นหมายถึงมหาปุโรหิต 6 หรือ 7 หมายถึง ปล่อยตัวหญิงสาวพรมจารี แต่ถ้าแต้มที่ออกมาต่ำกว่านั้นหมายถึงหญิงพรมจารีคนนั้นจะต้องเดินลงทะเลแล้วจมน้ำตาย แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเกมส์ไพ่บาคาร่ามีต้นกำเนิดมาจากพิธีกรรมนี้และมีอีกหนึ่งข้อโต้แย้งคือเกมส์ไพ่บาคาร่าใช้ไพ่ ไม่ได้ใช้ลูกเต๋าในการเล่น ถึงกระนั้นก็มีอีกหนึ่งข้อสันนิฐานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเกมส์ไพ่บาคาร่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับของมาร์โค โปโล (Marco Polo) บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลีในยุคศตวรรษที่ 13 จะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกัน

จุดเริ่มต้นเล็กๆในประเทศอิตาลี

คำว่า “การเล่นไพ่บนโต๊ะ” ปรากฎขึ้นครั้งแรกในภาษาฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1330s ใช้อธิบายกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิง โดยจะใช้แท่นพิมพ์ที่มีรูปวาดต่างๆที่วาดด้วยมือในการเล่น ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีไพ่หรือการ์ด โดยแท่นพิมพ์หรือบล็อกที่ใช้เล่นจะเป็นบล็อกไม้แกะสลักที่มีตราประทับซึ่งคล้ายคลึงกับไพ่นกกระจอกที่เล่นในสมัยจีนโบราณ Marco Polo คือผู้ที่คิดค้นแท่นพิมพ์ไพ่ขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ.1290 โดยครั้งแรกจะมีอยู่ 78 แท่งด้วยกัน หลังจากนั้นการเล่นไพ่โดยใช้แท่นพิมพ์ก็ได้รับความนิยมและแพร่ขยายมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงคาดว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกัน

แต่ก็มีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลี เพราะรูปแบบวิธีการเล่นเกมส์ไพ่บาคาร่านั้นคล้ายคลึงกับเกมส์ไพ่ทาโร่ (Tarrochi) ในปี ค.ศ. 1300 แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเกมส์ไพ่บาคาร่ากับเกมส์ไพ่ทาโร่นั้นมีต้นกำเนิดเดียวกัน

เฟลิกซ์ กัยแยร์ (Felix Falguiere) นักพนันชาวอิตาลีผู้ที่คิดค้นวิธีการเล่นเกมส์ไพ่บาคาร่าอีกหนึ่งเวอร์ชั่นโดยดัดแปลงมาจากเกมส์ไพ่ทาโร่ นักพนันหลายรายติดใจรูปแบบและวิธีการเล่นอย่างมากส่งผลให้เกมส์ไพ่ที่นายเฟลิกซ์คิดค้นขึ้นมาเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปตามคาสิโนต่างๆในประเทศอิตาลีลามมายังคาสิโนในประเทศมาเก๊าและถูกเรียกขนานนามว่า ‘เกมส์ไพ่บาคาร่าอิตาลี’

นอกจากนี้ จากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ระยุว่ามีเกมส์ไพ่อีกเกมส์หนึ่งซึ่งมีรูปแบบวิธีการเล่นที่คล้ายคลึงกับเกมส์ไพ่บาคาร่านั่นก็คือเกมส์เลอเฮอ (Le Her) โดยเกมส์ไพ่เลอเฮอนั้นมีแต้มอยู่ 13 แต้ม ผู้เล่นที่ได้ไพ่แต้มใหญ่ที่สุดที่ใกล้เคียง 13 แต้มคือผู้ชนะ แต่มีข้อแตกต่างจากเกมส์ไพ่บาคาร่าคือผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนไพ่กันได้

ในศตวรรษที่ 19 มีอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานว่าเกมส์ไพ่บาคาร่ามีต้นกำเนิดมาจากฝรั่งเศสเนื่องจากกฎกติกาในเกมส์ไพ่บาคาร่านั้นคล้ายคลึงกับกฎเกมส์ไพ่ Vingtet-un ของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุไว้ในหนังสือ Hoyle หนังสือรวบรวมกฎและวิธีการเล่นเกมส์ไพ่ต่างๆ นอกจากนี้ กฎของเกมส์ไพ่บาคาร่ายังคล้ายคลึงกับกฎในเกมส์ไพ่แบล็คแจ็คที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในหนังสือ Hoyle ฉบับปี ค.ศ.1911 มีกฎที่แตกต่างจากเกมส์ไพ่บาคาร่าหลายกฎ อีกทั้งยังมีการแยกประเภทเกมส์ไพ่บาคาร่าหลายเวอร์ชั่นอีกด้วย เช่น บาคาร่าบาค (Banque Baccarat) และ บาคาร่าเชอมองเดอเฟอร์ (Chemin de Fer)

เกมส์ไพ่บาคาร่าคือค่านิยมหนึ่งของคนรวยในประเทศฝรั่งเศส

เกมส์ไพ่บาคาร่าถือว่าเป็นเกมส์พนันเกมส์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศสอย่างมาก และคุณรู้รือไม่ว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าถูกเผยแพร่โดยทหารฝรั่งเศสในช่วงปี ค.ศ.1490 หลังเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลีที่จตุรัส Le République ซึ่งเกมส์ไพ่บาคาร่าได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูง เช่น ขุนตาง ราชวงศ์ต่างๆ โดยเกมส์ไพ่บาคาร่าในสมัยนั้นมีอยู่ 2 เวอร์ชั่นด้วยกันคือไพ่บาคาร่า Deux Tableux และไพ่บาคาร่า Chemin de Fer จากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1837 โดย Louis Phillip หนึ่งในราชวงศ์ของประเทศฝรั่งเศสที่มีส่วนพัวพันกับเกมส์ไพ่บาคาร่า เพราะเกมส์พนันในสมัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงอย่างมากในยุโรป

อีกหนึ่งข้อสันนิษฐานคือ คำว่า ‘Chemin de Fer’ ในภาษาฝรั่งเศสนั้นหมายถึง ‘ทางเหล็ก’ หรือ ‘รางรถไฟ’ ผู้เชี่ยวชาญบางคนจึงคาดว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าน่าจะมาจากประเทศฝรั่งเศส เพราะเกมส์ไพ่บาคาร่าเป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่ปีค.ศ.1832 ในยุคที่ฝรั่งเศสเปิดตัวนวัตกรรมใหม่อย่างเ็นทางการนั่นก็คือ ‘รถไฟ’ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกมส์ไพ่บาคาร่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสจริงๆ ถึงกระนั้น ผู้เชี่ยวชาญก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าบาค (Banque Baccarat) คือเกมส์ไพ่บาคาร่ารุ่นเวอร์ชั่นที่เก่าแก่ที่สุด เพราะเกมส์ไพ่บาคาร่าบาคมีกฎในการนับแต้มคล้ายคลึงกับเกมส์คณิตศาสตร์ของ Charles Van-Tenac ผู้ที่คิดค้นเกมส์วิเคราะห์แต้มไพ่ 13 หน้าและได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือในสมัยนั้น

 

ข้อสันนิษฐานว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าน่าจะมาจากอเมริกา

อีกหนึ่งข้อสันนิษฐานคือเกมส์ไพ่บาคาร่าน่าจะมีต้นกำเนิดมากจากสหรัฐอเมริกา เพราะเอกสารระบุไว้ว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าได้ถูกเล่นครั้งแรกในปีค.ศ.1911 ในคาสิโนที่ลาสเวกัส ซึ่งเอกสารนี้เขียนโดยนักเขียนผู้มีนามว่าจอห์น คาร์เน (John Carne) สตีฟ ฟอร์ท (Steve Forte) และนักเขียนคนอื่นๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกมส์พนันและได้รับการยอมรับในสมัยนั้น และอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาเพราะมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในปี ค.ศ.1871 ได้กล่าวถึงเกมส์ไพ่บาคาร่าและนิตยสาร New York Times ก็มีคอลัมน์ที่กล่าวถึงการเล่นเกมส์ไพ่บาคาร่าและเกมส์รูเลทที่คลับเฮาส์ใน Long Branch นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งบทความในนิตยสาร New Your Times ในปีค.ศ.1899 ที่ระบุถึงการจับกุมชาวฝรั่งเศส 30 คนที่แอบลักลอบเล่นเกมส์ไพ่บาคาร่าในนครนิวยอร์ก จากนั้นไม่นาน เกมส์ไพ่บาคาร่าได้แพร่ขยายไปทั่วอเมริกาอย่างรวดเร็วในต้นปี ค.ศ.1900 และในปีค.ศ.1911 John Scarne นักเขียนชาวอเมริกันได้เขียนบทความเกี่ยวกับการละเล่นเกมส์ไพ่บาคาร่าในกลุ่มบริกรชาวอเมริกันในบุคสงครามโลกคร้งที่หนึ่งและได้เขียนถึงเกมส์พนันที่น่าเล่น ทั้งเกมส์ไพ่แบล็คแจ็ค เกมส์น้ำเต้าปูปลา พร้อมระบุว่าไม่มีเกมส์พนันเกมส์ใดสนุกเท่ากับเกมส์ไพ่บาคาร่าอีกแล้ว

บันทึกเล่มแรกเกี่ยวกับไพ่บาคาร่าในอเมริกา

นอกจากหลักฐานเกมส์ไพ่บาคาร่าที่ปรากฎในนิติยสาร New York Times แล้วอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าน่าจะมาจากสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามีการร่างกฎหมายพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการพนันในปี ค.ศ.1931 ว่าจะมีการถอดถอนเกมส์พนันที่ได้รับอนุญาตซึ่งเกมส์นั้นมีชื่อว่าเกมส์ไพ่ Chemin de Fer ที่มีชื่อแบบเดียวกับเกมส์ไพ่บาคาร่าอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนั่นก็คือเกมส์ไพ่ Chemin de Fur Baccarat อย่างไรก็ตาม เกมส์ไพ่บาคาร่าก็ยังได้รับความนิยมมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปี ค.ศ.1959 ได้ถือกำเนิดเกมส์ไพ่บาคาร่าอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่คิดค้นและดัดแปลงโดย ทอมมี่ เรซอนนี่ (Tommy Rezoni) นักพนันชาวอเมริกันผู้คิดค้นเกมส์ไพ่บาคาร่าพันโต บาโค (Punto Baco) และเริ่มเล่นครั้งแรกในคาสิโน ที่ลาสเวกัส จากนั้นก็ได้แพร่ขยายมายังอาร์เจนตินา อังกฤษและออสเตรเลีย

การปรากฎตัวครั้งแรกของเกมส์ไพ่บาคาร่าในลาสเวกัส

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1959 เกมส์ไพ่บาคาร่าพันโต บันโค (Punto Banco) ได้ถูกเล่นบนโต๊ะคาสิโนในลาสเวลาครั้งแรกและได้หยุดชะงักในช่วงบ่ายเพราะว่าคาสิโนได้ขาดทุนให้กับผู้เล่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐฯ และดูเหมือนว่าเกมส์ไพ่บาคาร่าไม่อาจทำกำไรให้กับเจ้าของบ่อนเท่าไหร่นัก คาสิโนหลายแห่งจึงหยุดให้บริการเกมส์ไพ่บาคาร่า จนกระทั่งปี ค.ศ.1970 คาสิโนหลายแห่งจึงเลือกเปิดให้บริการเกมส์ไพ่บาคาร่าแก่ผู้เล่นที่รวย กระเป๋าหนักและเป็นคนดังเท่านั้น โดยมีโซนพิเศษสำหรับเล่นเกมส์ไพ่บาคาร่าเพียง 15 โต๊ะในแต่ละคาสิโนเท่านั้น

เกมส์ไพ่บาคาร่าและความนิยมในปัจจุบันนี้

เกมส์ไพ่บาคาร่าเวอร์ชั่นแรกๆที่เล่นที่ลาสเวกัสในปี ค.ศ.1960 นั้นค่อนข้างจะแตกต่างกับเกมส์ไพ่บาคาร่าในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ไพ่บาคาร่าพันโต บันโค (Punto Banco) เพราะเกมส์ไพ่บาคาร่าเวอร์ชั่นเก่าจะไม่มีการเดิมพันแบบเสมอ จะมีแค่ชนะหรือแพ้เท่านั้นและใช้เงินสดในการเล่น จากนั้นไม่นานในปี ค.ศ.1970 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเล่นเกมส์ไพ่บาคาร่าโดยมีการแลกเงินเป็นชิปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เล่น ถึงกระนั้น โดยรวมแล้วเกมส์ไพ่บาคาร่าในยุคนั้นกับปัจจุบันดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่

อีกหนึ่งข้อแตกต่างของเกมส์ไพ่บาคาร่าในสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้คือ เกมส์ไพ่บาคาร่าปัจจุบันนี้คาสิโนตามที่ต่างๆจะใช้สาวๆสวยๆมาเป็นเจ้ามือตามโต๊ะเพื่อถึงดูดความสนใจของผู้เล่น โดยเฉพาะการนำสาวๆมาเป็นเจ้ามือนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในคาสิโนแถบเอเชีย เพราะสาวๆสวยๆสามารถเพิ่มชีวิตชีวา ความสนุกและความตื่นเต้นของเกมส์ได้

 

บาคาร่า คือ เกมไพ่อันดับหนึ่งที่มีการเล่นกันมากที่สุด โดยเราสามารถพบเห็นเกมไพ่มีได้ตามบ่อนคาสิโนรอบ ๆ ประเทศไทย เช่น คาสิโนปอยเปต และยังสามารถที่จะสมัครเล่นในรูปแบบของ บาคาร่าออนไลน์ ( คาสิโนออนไลน์สด) ได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย โดยในขณะนี้กระแสความนิยมการเล่นพนันแบบออนไลน์ถือว่ามาแรงอย่างมาก เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่ประหยัด จึงทำให้ความนิยมในการเล่นแบบออนไลน์ดูจะเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น

เพราะเมื่อเทียบถึงข้อดีของการเล่นแบบออนไลน์ก็ต้องยอมรับว่ามันมีมากกว่าการเดินทางเสียเวลาไปเล่นที่บ่อนคาสิโนจริงในต่างประเทศ ลองมาพูดถึงความยุ่งยากในการเดินทางไปเล่นบ่อนคาสิโนในต่างประเทศ เราก็จะมีทั้งในเรื่องของเวลาหากนับเฉพาะกรุงเทพฯไปที่บ่อนปอยเปตการเดินทางไปกลับก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 7-8 ชั่วโมง หากขับรถไปเองก็จะเสียในเรื่องของค่าน้ำมันที่ใช้ในการเดินทาง แต่ถ้าหากใช้บริการรถของบ่อนคาสิโนเราก็จะต้องเสียเวลาตื่นเช้ามากๆเพื่อเดินทางตามรอบรถที่ออก และก็มีเวลาเล่นอยู่ไม่นานเพราะเราก็จะต้องรีบกลับตามเวลารถที่จะกลับมากรุงเทพ

ซึ่งพอเทียบกับการเล่นแบบออนไลน์เราสามารถที่จะเลือกเวลาเล่นตามความสะดวกของเราได้เองเลยเพราะเพียงแค่มีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตเอาไว้อยากเล่นเวลาไหนตอนไหนก็ได้ แต่ข้อดีของการเล่นบาคาร่าตามบ่อนก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับ ข้อดีคือเขาก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มให้คุณได้ทานฟรี , ได้อรรถรสบรรยากาศของบ่อนคาสิโนในต่างประเทศแบบนึง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของคุณเองด้วยว่าการเล่นในรูปแบบไหนที่คุณชอบมากกว่ากัน เพราะถ้าพูดถึงในเรื่องของกฎกติกาการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่น บาคาร่า หรือ บาคาร่าออนไลน์ ก็ใช้กติกาบาคาร่าการนับแต้มเหมือนกัน

 

ประวัติบาคาร่า

หากว่าเราสนใจเรื่องของเกมบาคาร่า ก็น่าจะทราบเกี่ยวกับ ประวัติบาคาร่า เพราะหากเผื่อมีใครถามเราก็จะได้ โชว์ภูมิความรู้ตอบได้ โดยสำหรับประวัติบาคาร่านั้นถือว่ามีความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานมาก เพราะจากประวัติที่ทำการค้นคว้าและหลักฐานที่ค้นพบ ก็ทำให้เราสามารถย้อนไปได้ถึงในศตวรรษที่ 15 กันเลยทีเดียว โดยสำหรับคำว่า Baccarat (อ่านว่า แบคะรา) มันมีความหมาย คือ ศูนย์ ซึ่งจะเป็นการเรียกตามกติกาบาคาร่า ในการเล่นเกมไพ่ชนิดนี้จะมีไพ่ที่มีสัญลักษณ์ Jack,Queen,King โดยในเกมจะถูกแทนค่าด้วย 0 คือมีแต้มเท่ากับ 0 แต้ม

จากนั้น Baccarat ก็มีการเล่นการเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นและมีการแพร่หลายไปทั่วยุโรป จนกระทั่งในปีคริสตศักราช 1950 เกมไพ่บาคาร่าก็ถูกนำไปเล่นที่อเมริกา (ลาสเวกัส) และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่เกมไพ่ Baccarat ได้รับความนิยมในหมู่นักพนันเพิ่มมากขึ้นทำให้ต่อมามีการแบ่งโต๊ะบาคาร่า ตามระดับของการวางเดิมพัน หากใครที่มีการวางเดิมพันไม่สูงก็จะถูกจัดให้เล่นอยู่โต๊ะบาคาร่าที่มีการกำหนด Minimum และ Maximum การวางเดิมพันเอาไว้ สำหรับใครที่มีทุนหนาวางเดิมพันแต่ละตาค่อนข้างสูงก็จะถูกจัดไปอยู่อีกโต๊ะนึงซึ่งไม่มีการกำหนด Maximum การวางเดิมพันเเต่มีการกำหนด Minimum ไว้

โดยผู้ที่คิดค้นเกมนี้ขึ้นมา คือ ชายชาวอิตาลีที่ชื่อว่า Felix Falguirein โดยเขามีอาชีพเป็นนักพนันซึ่งการคิดค้นเกมนี้มีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีแนวคิดมาจากพิธีกรรมของลัทธิอารยธรรมอีทรัสดัน ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 1,500 ปีก่อนคริสตกาล โดยพิธีกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นเพื่อที่จะเฟ้นหาหญิงสาวมาทำหน้าที่เป็นนักบวชในลัทธิ ซึ่งจะใช้วิธีการเสี่ยงทาย เลือกหญิงสาวจากลูกเต๋าที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยจะมีทั้งหมด 9 หน้า โดยลูกเต๋าในแต่ละหน้านั้นก็จะมีหมายเลขกำกับอยู่ตั้งแต่หมายเลข 1 ไปจนถึง 9 หากหญิงสาวคนไหนที่มีการทอยลูกเต๋าแล้วได้แต้ม 9 หรือ 8 ก็จะเป็นผู้โชคดีรับหน้าที่ในลัทธิ สำหรับเหตุผลว่าทำไมลัทธินี้จึงให้ความสำคัญกับเลข 9 เป็นเพราะลัทธิที่นี้มีการนับถือเทพเจ้าอยู่ 9 องค์นั้นเอง ด้วยความที่มีประวัติมีความขลังและมีความคลาสสิกซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ Felix Falguirein (เฟลิกซ์ ฟาลกูยเรน) นำเอาไอเดียนี้มาพัฒนาเป็น เกมบาคาร่า 

หนุ่มวิด ไฮเปอร์ เปิดใจหลังเจอพิษโควิดงานหด หนี้ท่วมยอมลดอีโก้ไปยืมเงินคนอื่น

"<yoastmark

หนุ่มวิด ไฮเปอร์ เปิดใจหลังเจอพิษโควิดงานหด หนี้ท่วมยอมลดอีโก้ไปยืมเงินคนอื่น นักร้องหนุ่มที่ล่าสุดทนไม่ไหว หลั่งน้ำตาลูกผู้ชายตัดพ้อ หนี้ท่วม อ่วมไม่มีเงินกินข้าวแล้ว จนกลายเป็นประเด็นดราม่า เพราะฟุ่มเฟือยหรือหิวแสงกันแน่ โดยเจ้าตัวมาเปิดใจผ่านทาง รายการคุยแซ่บ Show ทางช่องone 31 ที่มี พีเค ปิยะวัฒน์ และ ใบเฟิร์น พัสกร เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ที่โพสต์เกิดอะไรขึ้น?

วิด : “จริงๆ แล้วโควิดแหละ มันทำให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ เพื่อนๆ ศิลปินบางคนยิ่งกว่าพี่ก็มี พี่แค่ตัดพ้อเฉยๆ ว่ามันเป็นอย่างนี้ จริงๆ ก็สุดทนแล้วเหมือนกัน เงินเก็บก็หมด อะไรก็หมด เราไม่เคยยืมเงินใคร ตอนแรกๆ เรื่องเงินไม่ขัดสนเลย แต่ตอนนี้มันขัดสน พอเราจะยืมใคร มันก็ไม่มีให้ยืม อีกอย่างคือคนที่ให้ยืมได้เขาก็ไม่ได้ดีกว่าเราเท่าไหร่ แต่บังเอิญว่าเขาให้ยืมมาแล้วพี่รู้สึกอึดอัดตรงที่ว่าเวลาไปคืนเขาไม่ตรง เราก็รู้สึกอึดอัด เวลาคืนเรายืมคนนี้ มาคืนคนนี้ คือเราหาไม่ทัน เพราะพี่พยายามสุดแล้ว จากที่ตัวเองมีเงินอยู่ก็หมดไป ช่วงนี้ไม่มีเงิน รายได้ไม่เข้า หาหนทางไปทำอย่างอื่น แต่มันก็ไม่ใช่งานที่เราถนัด มันออกไปเท่ากับมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เลย มีแต่ติดลบด้วย”

สถานการณ์ของวิด ไฮเปอร์ ขนาดนี้ สาหัสขนาดไหน?

วิด : “สาหัสๆ ค่ารถ ค่าบ้านก็ทวงหมด เพราะเรามีผ่อนผันไปแล้ว เราคิดว่าโควิดมันน่าจะมา 3-4 เดือนหมด แต่มันยาว แล้วมีดอกเบี้ยอีก ก็เลยบอกว่าหันไปทางไหนมันก็ลบไปหมด เพราะฉะนั้น คนไม่เป็นแบบนี้หรือเพื่อนๆ คนไหนไม่เป็นแบบนี้ไม่รู้ นอกจากตัวเราเอง เพราะฉะนั้นผมไม่ได้งอแงที่มาบ่นว่าไม่มีเงิน จะให้คนอื่นมาช่วย โอนมาให้ มาช่วยดูแล มันไม่ใช่ ผมแค่ตัดพ้อตัวผมเองว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ ถ้าสมมติว่ามันยังไม่หมดโควิดผมคงแย่ก่อนที่จะหมดโควิดแน่ๆ”

ประโยคที่เขียนไม่ได้ตัดพ้อ แต่ชีวิตจริง?

วิด : “จริงด้วย”

อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจโพสต์ลงไป?

วิด : “มันไม่ไหว แล้วรอบข้างก็เป็นหมด ทั้งเพื่อนอะไรด้วย เราเลยโพสต์ว่าไม่ไหวจริงๆ อีกอย่างนึงคือเราลงโพสต์ไปอย่างนั้นแล้วไม่คิดจะออกรายการอะไรอยู่แล้ว ใครมาสัมภาษณ์ พี่ออกรายการไหม คิดอยู่ในใจว่าไม่ออกหรอก พี่แค่ตัดพ้อตัวเอง เดี๋ยวคนอื่นมองว่าพี่อยากโปรโมทตัวเองหรือเปล่า มีคนออกมามันมีทั้งบวก ลบ แต่พอคิดไปคิดมา เพื่อนบอก แล้วพี่น้องบอกก็ลองดูแล้วกัน ให้เขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้จริง กล้าพูดไปเลย แล้วพี่เป็นคนที่พูดอะไรตรงๆ เอาก็เอา แล้วเป็นกระบอกเสียงให้หลายๆ คนที่เป็นอยู่ด้วย อย่าคิดว่าเรา เห้ย…คุณมาฉายแสงหรือเปล่า ผมเคยออกสื่อแล้วมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไม่เคย ผมมีกระแสตอบนับเพลงดังหลายเพลงก็จริง แต่ผมไม่ค่อยได้ออกสื่อมากมาย ทำงานตัวเอง ทำนู่น ทำนี่  ทำสังคม เล่นกีฬา ช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะมากมาย แล้วไม่คิดจะหวังผลตอบแทนกลับมา ถ้าอย่างนี้คนมองว่าผมฉายแสง ผมบอกเลยผมไม่เคยแม้แต่คิด ผมทำจริง”

พี่บอกว่าชีวิดลำบาก บาทีอาจจะต้องยืมเงิน อายไหม?

วิด : “อาย ที่ออกรายการ จากคนมองเราจุดนี้ ถ้าเรามาพูดหรือสัมภาษณ์อะไรออกไป มองต่ำเลยนะ เพราะเราไม่รู้หนอกในความคิดเขาบวกหรือลบ คิดดับเรา”

พี่สามารถดูแลตัวเองกับเงินที่อยู่ในตัวไปได้มากน้อยแค่ไหน?

วิด : “มันไม่ได้เยอะอะไร ตอนนี้ไม่เท่าไหร่แล้ว คือมันติดลบหมดแล้ว เราไม่มีรายได้เข้ามันก็ลำบากหมด อีกอย่างเพื่อนก็คอยช่วยเหลือ แต่บางทีเราทำๆไปแล้วมันไม่ได้อะไรกันเลย เรารู้สึกว่าต้องหยุด ถ้าไม่หยุดค่าใช้จ่ายมันก็มี”

ตอนนี้แต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

วิด : “มีทั้งค่ารถ ค่าบ้าน รวมแล้ว ห้าหมื่นกว่าบาท แล้วค่าใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์ ดูแลน้องหมา ให้แม่ ทุกอย่างมันรวมๆ แล้วเป็นแสน”

เดือนที่แล้วเงินที่เข้ามาเท่าไหร่?

วิด : “ไม่มีเลย น้อยมาก ไม่กี่หมื่น ให้เช่าพระไป แล้วพอมันเริ่มหยุด มันก็มีลบขึ้นเรื่อยๆ ค่าบ้าน ค่ารถก็โทรมา มันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างรอบด้าน เราเลยมองว่าไม่ไหวแล้ว เราไม่เคยเป็นแบบนี้ แล้วเรามองว่าตัวเรามันมีอีโก้ในตัวนะ แต่พอเป็นแบบนี้ต้องบอกคนตรงๆ ว่ามันไม่ได้จริงๆ แล้วคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราก็เข้าใจเราเหมือนกันว่าเราให้สู้ๆ เราก็สู้อยู่ สู้แบบที่ไม่เคยเอ่ยปากยืมเงินใคร เพราะรู้สึกเกรงใจคน เพราะเราไม่เคยไปยืมขนาดนั้น ถ้าไม่สุดทนจริงๆ บางทีคนอื่นมายืมพี่ พี่ไม่มีไปยืมคนอื่นมาให้ คือยืมมาให้เพราสงสารเขาตรงที่เขาไม่มี แต่เราลุยไปก่อน”

แต่ตอนนี้เราต้องยืมให้ตัวเองแล้ว?

วิด : “ตอนนี้มันไม่ไหวแล้ว เข้าใจโลกเลย ทุกอย่างที่เป็นแบบนี้”

นอกเหนือจากเงินที่มันไม่เข้าแล้ว ยังโดนโกงค่าตัวอีก?

วิด : “อึดอัด คนคิดว่าพี่มีเงินเก็บเยอะแยะ จริงๆแล้วพี่เริ่มมาจากศูนย์นะ พี่ไม่มีอะไร บ้านพี่เล่าตั้งแต่เล็กๆ  จนพี่ออกเพลง พี่ยังเช่าบ้านอยู่เลย แล้วพี่เริ่มซื้อบ้าน ดาวน์บ้านด้วยการมาตัวเปล่า ซื้อทีวี ซื้ออะไรเข้าบ้านหมดเลย แม่ก็อยู่กับน้อง เราก็พยายามทำแล้วจะได้มาอยู่ด้วยกันได้ คือเริ่มมาจากตรงนั้น พี่ไม่ได้มาจาก 10 พอมาจาก 0 มันก็เริ่มต้นมา พอรายได้เข้ามามันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมาย เป็นวงก็ต้องหารเท่ากันทุกอย่าง เลยบอกว่ามันไม่ไหว ทุกอย่างคือมันรอบด้านไปหมดเลย”

ที่เราโดนโกง เราโดนโกงแบบไหน?

วิด : “ก่อนที่จะเค้าท์ดาวน์ปีที่แล้ว ก็มีงานเลี้ยงตั้งแต่ 20 ขึ้นมาจนถึง 31 แต่พอโดนโควิดแรงมันงดหมดเลย แล้วที่เหลือที่บางงานที่เล่นแล้วมันไม่ได้เงิน”

เล่นไปแล้ว แต่ทำไมไม่ได้เงิน?

วิด : “พอเล่นเสร็จ เขาจะให้เงิน โอนเงิน คือไม่โอน เขาบอกติดไว้ก่อนพี่ ผมโดนโควิดเหมือนกัน ลองคิดดู โดน 3 งานพี่ก็โดนไปแสนกว่าแล้ว แสนกว่าไม่เท่าไหร่ จ่ายลูกวงก่อน ถ้าเล่นเป็นวง จ่ายลูกวง จ่ายค่ารถตู้ก่อน  เราโดนคนเดียว ทวงเขา เขาก็ไม่มี เราก็ไม่รู้จะพูดยังไง บางคนคนกันเองที่รู้จักกันก็มี บางคนไม่รู้จักหน้าใหม่มาซื้องานเราก็ต้องให้เครดิตเขทหน่อย พอเราไปบ่นมากก็จะรู้สึกไม่ดี แต่เขาไม่มองหรอกว่าบางครั้งเราก็ไม่มีเหมือนกัน พอไม่มีแล้วหาไม่ได้ มันกลายเป็นติดลบ”

เรายังอยู่ค่ายไหม?

วิด : “อยู่ค่ายครับ ค่ายสามารถให้เรียกได้ แต่จริงๆ คือทำไม่ได้อยู่ดี เพราะเราเป็นคนคุย แล้วอีกอย่างงานแบบนี้พี่รับเองอยู่แล้ว พอได้เงินมาเราก็จ่ายหักเปอร์เซ็นต์เขาไป แต่พอไม่ได้เงินตรงนั้นเราก็ต้องตามด้วยตัวเอง ก็เลยบอกว่ามันก็ลำบาก”

ปัจจุบันมีการทวงตามอยู่ไหม?

วิด : “พี่เลิกทวงแล้ว ตั้งแต่ก่อนสิ้นปีมาถึง 2-3 เดือนพี่มีโพสต์ออกไป แล้วตอนหลังไม่ทวงแล้วถือว่าไม่เป็นไร”

เขาเงียบกริบเลย?

วิด : “อือ ผู้จัดการพี่ก็โดน บางทีเอาพี่ไปเล่นคนเดียว เขาจ่ายค่าเครื่องบินไปก่อน เขาก็ยังไม่จ่ายค่าตัว ยังไม่จ่ายค่าเครื่องบิน บอกว่าเอาอีกงานนึง งานต่อไป พอเล่นงานต่อไปปุ๊บพี่จ่ายหมดเลย ตัวผู้จัดการก็โดนค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตั้งกี่รอบ”

เท่ากับไปเล่นให้เขาฟรีเลย?

วิด : “พอผู้จัดการผมส่งข้อความไปทวง มีการตอบกลับมาว่า ทวงเหมือนเด็กเลย พี่ยังงงเลย นี่ใครติดหนี้ใครกันแน่”

อยากให้พูดอีกครั้ง ณ ตอนนี้สถานการณ์มันแย่อยู่แล้ว ถ้าคุณเห็นอก เห็นใจ อยากให้เปิดใจหน่อย?

วิด : “จริงๆ ไม่อยากพูดเยอะหรอก ผมรู้ เข้าใจทั้งเขาด้วย เราด้วย แต่ตอนนี้มันเป็นอยู่ทุกๆ อย่าง ถ้าอะไรมี่พอช่วยเหลือกันได้ ช่วยดีกว่านะครับ ไม่มากก็น้อย มันก็ช่วยกันได้ อย่าคิดมุมคุณฝั่งเดียว ลองคิดมึมกลับฝั่งนี้ คุณก็จะรู้ว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมีอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันดีกว่า เพราะผมก็ไม่อยากทวงมากมายละ เราไปทวงมากก็เหมือนเราบ้าบอคอแตก มันไม่ได้อะไร เหนื่อย แล้วไอนั่นก็จะโวยวายเราอีก จริงๆ แล้วคุณลองมองมุมกลับกัน คุณเป็นผม ผมเป็นคุณ แล้วคุณจะเป็นยังไง แล้วคุณจะรู้เอง แล้วลองไตร่ตรองดูว่าอะไรพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกัน”

ถ้าเขาบอกว่ามีให้แค่ครึ่งเดียว เราหายกัน แล้วเขาโอนมาให้โอเคไหม?

วิด : “ได้ ไม่เป็นไรหรอก ไม่ซีเรียส ผมไม่ได้มองตรงนั้น มีเท่าไหร่ก็บอกมาตรงๆ ตอนผมมีเงินติดผมเถอะ ผมไม่ว่าหรอก เรื่องเงิน เรื่องทองผมไม่สนใจเลย แต่ตอนผมไม่มีเงิน ผมพูดจริงๆ เวลาผมหลุดปากไปว่าพี่ตรงคืนผมตรงนะ ผมไม่มีนะ คือเรื่องจริงที่ผมพูด แต่ถ้าเกิดไม่ให้ผม หรือคืนไม่ตรงผมรู้สึกโกรธตรงที่ว่าผมบอกแล้ว แต่เวลาผมมีเงิน สบายๆ คนรอบข้างจะรู้ว่าผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเลย แต่เวลาไม่มีเราบอกตรงๆ ต้องเข้าใจ พี่บ้านไม่มีฐานะเท่าไหร่ แต่เราเป็นคนตรง พูดอะไรตรง”

วันนี้มาถึงจุดแตกหักแล้ว มีอะไรก็ต้องพูดแล้ว เพราะมันไม่มีแล้ว?

วิด : “ใช่”

แล้วนอกจากไม่ได้เงินเล่นคอนเสิร์ตแล้ว พี่เอาเงินไปลงร้านอาหารอีก?

วิด : “ใช่ แต่ร้านปิดไปนานแล้ว ปิดตั้งแต่โควิดรอบก่อนแล้ว ร้านพี่เปิดได้ไม่ถึงปี แต่มันมีเรื่องข้างในด้วย เอาจริงเรื่องโควิดพี่ไม่ได้กลัว มันมีเรื่องข้างใน”

อันนี้พี่เป็นเจ้าของคนเดียวหรือมีหุ้นส่วน?

วิด : “เปล่าครับ มีหุ้นใหญ่ก่อน แล้วหุ้นใหญ่เขาปูทางไม่ดี แล้วมีหุ้นลมเพื่อนๆ ที่เป็นศิลปิน แล้วพี่เป็นคนช่วยดูแล แต่แล้วมันก็เหมือนตกกระไดพลอยโจรที่ต้องเสียเงินไปดูแลตรงนั่นด้วย แล้วทุกอย่าง ตลอด 8-9 เดือน เราไม่ได้เงินสักบาท ร้องเพลงด้วย เงินจมลงไปตรงนั้น เพราะเขากระโดดออกไปแล้ว เราต้องดูแลต่อ เพราะการเซ็นสัญญาเช่าที่ 1 ปี แล้วพี่ร้องไห้ครั้งสุดท้ายคือวันที่ปิดร้าน เพราะสาเหตุว่าเราอยากจัดคอนเสิร์ตตัวเอง เดือนสิงหาคม แต่มันไม่ถึง มันเลยกลายเป็นว่าวันนี้ต้องปิดแล้ว ร้องเพลงสุดท้ายเสียน้ำตา ตรงที่ว่าพี่บอกทุกคนตรงที่อยู่ในร้าน บอกว่า คนไหนที่เป็นแฟนคลับร้าน นายมีเซ พี่วิดบอกว่าวันนี้ว่าง เดี๋ยวมาเล่นคอนเสิร์ตให้ดู ไม่ต้องซื้อบัตร ใครมาถึงก่อนได้นั่งก่อน วันนั้นคนล้น แล้วมีคนมารอเต็มเลย พอร้องเพลงสุดท้าย เราก็บอกว่าพี่ต้องปิดร้าน สาเหตุคือเราย้ายไปอยู่ที่อื่น แล้วน้องๆ ที่เข้ามาดูเยอะๆ บ่อยๆ ร้องไห้กอดคอ แล้วบอกว่าพี่อยู่ที่ไหนบอกนะ มันรู้สึกอึดอัด มันแบบไม่ใช่ความผิดเรา จริงๆ ผมกล้าพูดตรงนี้ ถ้าผมดูแลไม่มีเจ๊ง พี่ดูแลทีแรกพี่วางโครงการไว้อย่างนี้ๆ แต่ละวงเล่นประจำยังไง มีศิลปินมาร้องประจำ แต่เขามาเปลี่ยนโครงการ”

แสดงว่าพังเพราะผู้ถือหุ้นคนอื่น?

วิด : “ใช่”

ที่ปิดร้าน จะเรียกว่าส่วนนึงโดนโกงได้ไหม?

วิด : “บอกแบบนี้ตอนแรกเขาให้เราเป็นหุ้นลมดูแลทุกอย่าง เขาลงทุนให้ 1 ล้าน แต่เขาให้เราออกเงินช่วยแต่งร้านอะไรก่อน ตอนนั้นลงไปก็เดี๋ยวแกคืนให้ พอจบอะไรเสร็จพอเริ่มมีปาก มีเสียงอะไรกัน หุ้นใหญ่อยู่ๆ แกก็ออกเลย พอออกเสร็จปุ๊บใครดูต่อ ผู้จัดการพี่เป็นคนเซ็นสัญญา ไม่งั้นเขาโดนฟ้อง แล้วเงินเรายังไม่ได้คืน อยู่ๆ ปิดวันนั้นเลย เขาทะเลาะกัน มันต้องสานต่อกัน ก็ทำต่ออีกกับผู้จัดการ 2 คน”

เงินมันจมร้าน นายมีเซ 8-9 เดือน หมดไปเท่าไหร่?

วิด : “เป็นล้านนะ ตัวพี่เองลงไป 4-5 แสน คือทุกวันไม่ได้เงินเลยไปดูแล ร้องเพลงด้วย ผู้จัดการพี่ก็โดนเยอะ  เดือนแรกพี่จัดคอนเสิร์ต กำไรเดือนแรก 6-8 หมื่น มันก็ดีๆ มาตลอด พอเริ่มมีอะไร ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด”

เดือนแรกที่ได้กำไรเราได้ไหม?

วิด : “ไม่ได้ครับ เรามองว่าซับพอร์ตตรงนั้นก่อน เงินก็ไม่ได้มา ถามว่ากำไรตรงนั้นไปไหน คือยอดบัญชีตรงนั้นมั่วไปหมด พี่ยอมรับว่าเราดูแลฝ่ายบันเทิงทุกอย่าง พี่ไม่ได้ไปวุ่นวายตรงนั้น”

บทเรียนครั้งนี้พี่จ่ายไป 5 แสนกว่า?

วิด : “ล้าน”

ถือว่าเป็นความรู้แล้วกัน?

วิด : “ใช่ครับ ถึงไม่อยากจะพูด ไม่อยากทำอะไร”

เข็ดไหม?

วิด : “ทำต่อ แต่ทำเอง ทำกับน้องชาย ไม่หุ้นกับใครอีกแล้ว คือสาเหตุที่เจ๊งมันมั่วอยู่ภายใน จริงๆ ไม่ใช่อะไร เพราะคนมันจะเยอะอยู่แล้ว มันหม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอก แล้วพี่มองว่าถ้าเกิดพี่อยู่ต่ออีกสักพักอาจจะโดนโควิด แล้วตอนนั้นที่ไม่ไหว เพราะมันมีบอลโลก บอลโลกเข้ามาคิดว่าจะสู้ บอลโลกมันอาจจะทำให้คนดูเยอะ แต่บอลโลกมันเล่นติดต่อกัน พักแค่ชั่วโมงเดียว ครึ่งชั่วโมง ต่อเกมสอง คนดูอยู่บ้านอย่างเดียว และที่สำคัญพี่โดนค่าเช่าแพงมาก”

ทีมงานบอกว่าพี่วิดเคยโดนผีเจ้าที่ชี้หน้าด่า?

วิด : “จริงๆ มันไม่ใช่เจ้าที่ แต่เรามองว่าน่าจะเป็นเจ้าที่นะ เพราะเขาใส่ชุดราชปะแตน พี่ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเจ้าที่”

เจอที่ไหน?

วิด : “รู้สึกว่าน่าจะเป็นปราจีนบุรี ผมไปเล่นคอนเสิร์ต เสร็จจากผับมาก็กลับมาพักต่อ แล้วอยู่ในห้องคนเดียว มือเบสกับมือคีบอร์ดเขานอนด้วยกัน เขาก็มีก๊งเหล้ากันพี่ก็ไปกินกับเขาหน่อย ตอนนั้นตี 2 นิดๆ ละกลับไปนอน เพราะ 8 โมงล้อหมุนมึงก็อย่ากินกันเยอะ เดี๋ยวต้องไปเล่นที่อื่นต่อ พอนั่งกินไปสักพักนึงพี่กลับไปนอน ห้องติดกัน เราก็เคาะ เบาหน่อย เสร็จพี่หลับไปน่าจะประมาณตี3 กว่าๆ ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนพูด พี่ก็เลยลืมตา เห็นคนยืนอยู่ข้างตู้ ท่านแก่แล้วมีหนวด ท่านยืนชี้หน้าไม่พูดอะไร แต่ได้ยินเสียงว่าพวกมึงมาทำอะไรในที่กู ผมบอกเปล่าครับ ผมมาเล่นคอนเสิร์ต พูดออกไป แต่เหมือนพูดในใจ ผมไม่ได้ทำอะไร ผมพักผ่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางต่อครับ แล้วเราคิดว่าจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายวีดิโอ เพื่อจะเอาไปให้คนดูจะได้รู้ว่าผีมีจริง”

“คือความคิดเราท้าทายเหลือเกิน เขาพูดมา มึงคิดอะไร แค่นั้นแหละขนหัวลุกทุกอย่าง ผมบอก ผมกราบขอโทษครับ ผมไม่ได้คิดอะไรครับท่าน มึงออกไปจากที่กู เราก็ครับผม เดี๋ยวผมจะรีบไปบอกเพื่อนๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมเดินทาง ผมจะไปถวายสังฆทานทำบุญให้ท่านด้วยครับ สักพักหายไปเลย พอทีนี้ผมออกจากประตูเลย เคาะห้องข้างๆ เขาก็บอกอะไรหัวหน้า มึงเลิกได้แล้ว เจ้าที่บอกมึงมาเสียงดัง กูว่าแล้วไง ไอนั่นบอกว่าหัวหน้าเส้นยึด ยังมีตลก ก็ให้พวกเขาเก็บของ ผมก็ไปนอนกับมือกีต้าร์ ไม่นินคนเดียวแล้ว แล้วประมาณ 7 โมงก็ลุกขึ้นมาไปอาบน้ำ เอาเสื้อผ้า เช้าก็จะไปเคาะประตู แต่ประตูเปิด มันไลน์กลุ่มเข้ามาแล้ว มันอยู่ข้างล่าง แล้วเขาบอกว่าโดนแล้ว พอขึ้นรถตู้ได้ เขาบอกว่าเขากำลังจะหลับ แล้วท่านก็มายืนชี้หน้าอย่านี้ที่ปลายเตียง แต่ไม่พูดอะไร”

แล้วเรื่องคุณแม่เหมือนโดนผีเข้า แล้วเกือบผูกคอตายต่อหน้า?

วิด : “ตอนนั้นอยู่ ป.4-ป.5 พี่สาวก็อยู่ ม.1-ม.2 แล้วเราก็เด็กๆ ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย ก็ช่วยแม่ แม่เป็นคนขายข้าวแกง แล้วเราก็เช่าบ้านอยู่ แม่ก็เข็นจากบ้านไปหน้าปากซอย แกจะขายทุกวัน แต่อยู่ๆ วันนั้นแกไม่สบาย ไม่ได้ขาย กลับมานอนที่บ้าน มันก็เป็นห้องแล้วกั้นผนังแล้วมีทีวีดู ก็เปิดไฟดูทีวี แม่ก็นอน สักพักนึงแม่ตื่นลงมาจากเตียง มาหน้าตู้เย็น เราก็ถามแม่ตื่นแล้วเหรอ พี่สาวก็เรียก หันมามองแล้วไม่พูดอะไรเลย ตาขวาง แล้วเราก็ถามทำไมไม่นอนต่อ ไม่สบายไม่ใช่เหรอ กูไม่ใช่แม่มึง เท่านั้นแหละ ตัวเราเองเด็กๆ ก็เริ่มกลัวผีอยู่แล้ว ก็มองว่าผู้ใหญ่เขาพูดแล้วมันจริงเหรอ อะไรแม่ พูดอะไร กูไม่ใช่แม่มึง เสียงเปลี่ยน สักพักนึงเขาเดินมาไปหยิบเก้าอี้ แล้วไปหยิบผ้า สักพักขึ้นไปบนเก้าอี้ พี่สาวบอกดูแม่ด้วย เดี๋ยวไปตามพ่อก่อน”

“ผมก็ไปจับขาแม่ แม่ทำอะไร ถีบเรา ออกไป กระเด็นแต่เราก็วิ่งไปอีก คราวนี้เอาเชือกผูกเป็นคอแล้ว เราก็ถามแม่ทำอะไร เราก็พยายามดึงๆ สักพักทีบเรากระเด็น แล้วแกเอาคอพาดแล้ว พอพาดปุ๊บถีบโต๊ะลง เราร้องไห้เกาะขา พี่สาวมา พ่อมา เพื่อนมาเต็มเลย พ่อก็รีบวิ่งไปเอามีดตัดผ้าขาดแล้วอุ้มลงมา ด่าใหญ่เลย มึงมาทำอะไรกู เรานั่งร้องไห้อยู่กับพี่สาวสองคน คือกลัวไม่รู้ทำอะไร ตัวสั่นไปหมด พ่อก็จับ คนอื่นก็จับ กระเด็นกันหมดเลย”

แม่อยู่อย่างนั่น มีคนมาเข้าในร่างแม่นานไหม?

วิด : “นาน เป็นชั่วโมง”

แล้วเรารู้วิธีเอาออกไปยังไง?

วิด : “ก็มีคนถามมึงเป็นใคร เข้ามันทำไม กูเข้ามัน กูชอบมัน มันทำกับข้าวน่ากิน จะเอาไปอยู่ด้วย มันจะได้เป็นบริวารกู เขาขอร้องกันเยอะแยะว่าให้ออกได้แล้ว จนเขาหันมามองผมกับพี่สาว แล้วเขาพูดว่าถ้าออกนะเดี๋ยวจะให้เขาตักบาตรทำบุญให้ เขาก็เลยบอกเดี๋ยวกูออก กูไม่เอามันไป แต่มันต้องตัดบาตร 3 อย่างนี้ต้องมีให้กูทุกวัน ผัดปลาดุก เขียวหวานไก่ ไข่พะโล้ เขาขอ 3 วัน ถ้าไม่ทำให้กู กูจะกลับมาเอามันอีก ถ้ากูไม่เอามัน พวกมึงต้องโดนหมดใครก็ได้ เขาบอกว่าพยายามจะเข้าแม่พี่หลายรอบแล้ว แต่แม่พี่จิตแข็งอยู่นีง แต่ช่วงนั้นไม่สบาย แต่ก็ยังไม่ออก จนมันขอเหล้าขาวกินแก้วนีงเต็มๆ เขาก็ยกดื่มแล้วบอกว่ากูไปบอกให้มันทำนะ ก็ออกไปแม่ก็สลบตรงนั้น ประมาณ 10 นาทีถึงจะตื่น พอตื่นก็ถามมึงมาทำอะไรในบ้านกูเนี่ยเยอะแยะไปหมด พวกมึงมานั่งกินเหล้าที่บ้านกูเหรอ ไม่ใช่ มึงอะโดนผ่เข้านะ พ่อเขาบอก กูโดนผีเข้าอะไร กูนอนอยู่ดีๆ ใครอุ้มมาตรงนี้ ก็ให้เขาไปกินยานอน วันหลังก็มาเล่าให้แม่ฟัง แล้วเขาก็ทำบุญให้”

เห็นว่าเจอผีอำทั้งวง?

วิด : “มีครับ ตอนนั้นไฮเปอร์แรกๆ เลย แล้วไปเลืนคอนเสิร์ตและสัมภาษณ์วิทยุที่ชุมพร แล้วไปถึงตี2 ได้มั้ง แล้วเข้าที่พัก ที่พักเต็มด้วยนะเขาก็ให้ไปพักชั้น4 เราก็คิดว่ามีห้องอยู่ แต่เผอิญว่าชั้น4 เป็นห้องรับรองที่จัดงานเลี้ยงก็จะมีไม่กี่ห้อง ฝาผนังนี่ลอก น้ำเหม็นอับ ทุกอย่างมันเก่า เขาไม่ได้เปิดใช้ แต่เราไม่รู้ว่ามีคนตาย ดูกลัวๆ มันต้องมีอะไร มือเบสบอกไม่มีอะไรหรอก เข้าไปนอนคนเดียว แต่เรา 4 คนนอนห้องเดียวก้น ผมก็บอกว่าใครนอนก็นอนพี่ไมานอนนะ เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไร พอผ่านไปสักพัก มือกลองตัวบิดไปบิดมาอยู่ข้างเรา เราก็งงว่าอะไร โดนผีอำแน่ เราก็ตบหน้ามัน มือกีต้าร์ก็บอกว่าเส้นยึดสักพักพอดับไฟนอนต่อ ผ่านไป 15 นาที มือคีย์บอร์ดสะกิด พี่ๆ หนึ่งเป็นอะไรไม่รู้ตัวเกร็ง เราก็บอกมึงโดนด้วยแล้วละ เราตบทีแรกสะดุ้งวิ่งออกไปนอกห้องเลย”

“คราวนี้วิ่งตามกันหมดเลย ไม่ขึ้นมากันอีกเลย พอตอนไปซาวด์เช็คแล้วคุยกัน เขาบอกว่ามือกลองเขานอนอยู่แล้วได้ยินว่าผู้หญิงมาสะกิด พี่หนูอยู่ที่นี่ พี่อยู่กับหนูได้ไหม นี่ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ ผมมาเล่นคอนเสิร์ต ถ้าพี่อยู่กับหนู หนูให้พี่หมดเลย เอาสร้อยทองมายื่นให้ ผมอยู่ไม่ได้ ผมมีครอบครัวแล้ว จากหน้าสวยๆ เป็นหน้ากะโหลก มันเลยตกใจ เราตบหน้ามันเลยสะดุ้งตื่น ส่วนมือกีต้าร์เขาเห็นเงาที่ปลายเท้า เขาบอกเนี่ยๆ ไอป๊อกมึงจะมาแกล้งกู เดี๋ยวกูถีบให้ แล้วยืนมือมาจับขา แล้วจับหน้าอก แต่ตัวไมาขยับนะ ออกเลย”

แล้วมือเบสที่แยกไปนอนคนเดียวละ?

วิด : “ไอ้นั่นเขาไม่โดน”

ประสบการณ์เฉียดตายเกิดอะไรขึ้น?

วิด : “ช่วงที่เข้าไปอยู่ RS ปีแรกเลย กระแสดี ทัวร์คอนเสิร์ตเลย แล้วช่วงปลายปีเป็นช่วงเบญจเพศเราด้วย แต่มันก็มีอะไรแปลกๆ คือเราไปเล่นคอรเสิร์ตต่ออีกวันที่สุรินทร์ จริงๆ เราจะต้องนั่งรถเช้าทุกครั้ง นั่งไม่เกิน 4 ชม. จะออกตอนเช้า แต่วันนั้นผู้จัดการบอกว่าให้ออกตอนกลางคืนเลยจะได้พักผ่อน ก็เลยออกกันตอนตี2-3 แล้วพอตอนกลางวันสักประมาณ 8-9 โมง ช่วงนางรองที่จะไปบุรีรัมย์ คนขับเขาหลับในแล้วขับตกลงข้างทางแล้วไปชนต้นไม้ใหญ่ รถก็เอียงข้าง กระจกแตกหมด เบาะหลุด เราก็ตกใจ เพราะก่อนหน้านั้นชั่วโมงนึง ยังขออนุญาตพี่คนขับจอดหน่อยขอฉี่สักหน่อย พอชนเสร็จเราก็เจ็บหมดเลย ไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่า แล้วเห็นคนอื่นเลือดออก เราก็คิดทำไมเป็นเหมือนหนัง พอจะดังขึ้นมาต้องมีอุบัติเหตุ พี่กาะดูกสันหลังยุบ ส่วนมือกีต้าร์นิ้วหัก มือกลองขาหัก ซาวด์เอ็นจิเนียดั้งหัก มือเบสหนักสุดคือก้นกบละเอียดเลยแล้วช้ำไปหมดเลย เขาเลยต้องใช้เหล็กบล็อกหลังไว้ คนขับปากแตกเฉยๆ แต่เขาพูดมาว่าเขาเห็นใครนั่งอยู่กับมือกลองข้างหลัง เขาบอกว่ามันเกินคนนึง”

พี่วิดสมัยก่อนเป็นผู้ชายเจ้าชู้ขนาดไหน?

วิด : “จะบอกว่าผู้ชายเจ้าชู้ทุกคน”

มันมาคู่กันไหม นักร้องกับความเจ้าชู้?

วิด : “ใช่ ผู้ชายทุกคนเจ้าชู้หมดแต่งอยู่ที่ว่าจะเจ้าชู้มาก เจ้าชู้น้อย อย่างนักดนตรีมันได้เปรียบตรงที่ว่าเล่นๆ อยู่มันมีคนมาชอบโดยปริยายอยู่แล้ว ถ้าไปจีบใครก็จะมีความดึงดูดมากกว่า”

แต่เขาบอกว่าเสน่ห์แรงกระทั่งสาวสองก็เคยมาจีบ?

วิด : “มี แต่เราก็ตีความหมายว่าเราไม่ได้ชอบเพศแบบนั้น หนุ่มวิด ไฮเปอร์ แค่เราเป็นกระบอกเสียง เขาก็จะเข้าใจเวลาเราพูด แล้วก็จะมีเพื่อนเป็นกะเทยเยอะ ก็เลยมีความหมายเรื่องมาทำเพลง ตอนเล่นกลางคืนก็มีอยู่แล้ว คนนู่นมาจีบ คนนั่นมาจีบในร้านที่เราเล่นประจำ”

ไปทัวร์ต่างจังหวัดมีเคาะห้องไหม?

วิด : “มีอยู่แล้วครับ เราก็เอาผู้จัดการกั้น เพราะเราก็ต้องเซฟตัวเองไม่รู้เขามามุมไหน”

ตกลงเป็นเพศไหนที่ยอมจ่ายเราแต่ละเดือน?

วิด : “เปย์ไม่ได้เปย์หรอก พวกแฟนคลับ พี่ๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ เขาไม่ได้มาเปย์เรื่องชู้สาว เขาชอบนิสัย ชอบเพลง แล้วพอได้มาดูเราเล่นคอนเสิร์ตได้เจอกัน ได้คุยกัน เขาก็มีการให้เงินเอาไว้ซื้อของ ซื้ออะไรนะ เพราะพี่ไมาสามารถไปซื้อให้เราได้ เพราะพี่ไม่รู้ว่าเราชอบอะไร”

เยอะไหม?

วิด : “1-2 หมื่น เหมือนฟิลหน้าเวที หมื่นนึงส่งให้ เขาชอบเราด้วยจิตใจ ก็ต้องขอบคุณพี่ๆ เขาที่เป็นกำลังใจให้เรา และคอยดูแลเรา”

แอน ภัททิรา เผยหัวอกแม่น้องโพธิ์ เปิดเทอมวันแรก รร.ห้ามใส่ชุดนอน

แอน ภัททิรา
แอน ภัททิรา

แอน ภัททิรา เผยหัวอก แม่น้องโพธิ์ เปิดเทอมวันแรก รร.ห้ามใส่ชุดนอนเรียนออนไลน์อย่างจริงจัง สำหรับ แอน ภัททิรา ภรรยาคนสวยของ ชาคริต แย้มนาม โดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า “เปิดเรียนวันแรก… ตั้งใจเรียนจริงๆ 555 @shahkrit #loveubodhiboy 3 ขวบ 3 เดือนกว่าๆ”

ซึ่งต่อมาก็ได้มีแฟนๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมการเป็นคุณแม่ของบ้านตัวเอง โดยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกไว้ว่า “นี่ก็ตื่นมาแบบงงๆ ใส่ชุดนอนเรียนเลยจ้า555”

โดยทางด้าน แอน ภัททิรา ก็ได้เข้ามาระบายความในใจเช่นกัน ด้วยการตอบกลับทันทีว่า “ปีนี้ รร. ห้ามใส่ชุดนอนเรียนแล้วอ่ะ แม่อย่างเหนื่อย ต้องรีบลุกมาอาบน้ำ ป้อนข้าวให้เสร็จสรรพพร้อมเรียน ไหนยังต้องเตรียมอุปกรณ์ลูก ไหนยังต้อง นั่งควบคุม ให้เรียนหมดคาบ ด้วยอารมณ์ปรี๊ดๆๆๆๆๆ”

หนุ่มกันต์ กันตถาวร ประกาศขายรถพอร์ชเปิดประทุน ถึงกับน้ำตาคลอ

"<yoastmark

หนุ่มกันต์ กันตถาวร ประกาศขาย! รถพอร์ชเปิดประทุน ภรรยาคนสวย พลอย อัยดา ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวใจสลาย สำหรับคลิปวิดีโอล่าสุดบนช่องยูทูบ Kan Kantathavorn ของพระเอกหนุ่มชื่อดัง กันต์ กันตถาวร ที่ถ่ายทำขึ้นเพื่อประกาศขายรถหรู Porsce Boxster 718 ภายใต้ชื่อ “kanploiandthebaby – ใจสลาย…อิแม่ต้องขายรถสุดรัก”

โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้น หนุ่มกันต์ กันตถาวร ได้เล่าให้ฟังว่า รถคันนี้เป็นรถแห่งความภาคภูมิใจที่ภรรยาเก็บเงินซื้อเองทุกบาททุกสตางค์ เนื่องจากเป็นความฝันมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วที่อยากจะมีรถสปอร์ตเปิดประทุนไว้ขับไปไหนมาไหนเป็นของตัวเอง

แต่เนื่องจากตอนนี้ด้วยบทบาทความเป็นแม่ บวกกับตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ที่ซื้อมาก็แทบจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขับ จึงทำให้เจ้าตัวตัดสินใจว่า ขอขายให้กับคนอื่นที่สนใจไปดูแลต่อน่าจะดีกว่า

ซึ่งในขณะที่เล่ารายละเอียดและความผูกพันเกี่ยวกับรถคันดังกล่าว พลอย อัยดา ที่ยืนฟังสามี ก็เหมือนจะเก็บอาการเศร้าเอาไว้ไม่อยู่ จนถูกกันต์ กันตถาวร แซวว่า “น้ำตาคลออ่ะ”

นอกจากนั้นแล้วบนอินสตาแกรม @ kankantathavorn ก็ยังได้มีการโพสต์ภาพถ่าย พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นของรถ Porsce Boxster 718 คันนี้ รวมถึงช่องทางการติดต่อให้กับคนที่สนใจจริงๆ ได้ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยอีกด้วย

“Porsce Boxster 718 รถศูนย์ AAS ปี2018 ซื้อประกันเพิ่ม เหลือประกันศูนย์ 3 ปี รถบ้าน (จอดเก็บ) วิ่งน้อยมากกกก เหมือนได้รถใหม่ วิ่ง 6,xxx โล ชุดแต่งจัดเต็ม พวงมาลัย เบาะ Logo ล้อแม็กซ์ 20 สีไทเทเนี่ยม กล้องหลัง จอ LED ใส่แผ่นซัพเสียงภายนอกที่ประตู 2 ข้าง เคลือบแก้ว + Wrap ใส กันรอยรอบคัน ขาย 5.5ล. ซื้อมาจบที่ 7.9ล. (ประหยัดไป 2.4ล้าน)

สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติม *เฉพาะคนที่สนใจจริงๆ เท่านั้นนะครับ* ราคานี้ห้ามต่อรองเพราะรถมันนางฟ้าจริงๆ”

ล่าสุด! บนอินสตาแกรม @ploiiyada ของ พลอย อัยดา ภรรยากันต์ กันตถาวร ได้โพสต์ข้อความอัปเดตเพิ่มเติมว่า รถคันดังกล่าวมีผู้ที่สนใจนำไปดูแลต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “ฮือออออ ขายออกแย้วววว ลูกสาวแม่ ไปอยู่กับพี่เค้า ให้พี่เค้าดูแลหนูต่อน๊าาาา รักนะ My Red Sparrow”

งานด้านโครงสร้าง การทำโครงสร้างของฐานราก อัน การลงเสา เข็มและการหล่อ

งานด้านโครงสร้าง
งานด้านโครงสร้าง

งานด้านโครงสร้าง การทำโครงสร้างของฐานราก อัน การลงเสา เข็มและการหล่อ ตอม่อ เพื่อรองรับ โครงสร้าง ของเสาและคาน ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เป็นขั้น ตอนถัดไป หลังจากนั้น ก็จะเป็น งานโครงสร้าง ของ พื้นและบันได ซึ่งจะต้อง เชื่อมต่อกับ เสาและ คาน ที่ได้ทำไว้แล้ว โดยการทำพื้น จะต้องเริ่มทำจากชั้นล่างไล่ขึ้น ไปหาชั้นบน เพื่อ ความสะดวก ในการทำงาน และ การลำเลียงวัสดุ ต่อจากนั้น ก็จะเป็น งานโครงสร้าง ของ หลังคา ซึ่งในปัจจุบันส่วน ใหญ่มักจะทำเป็น โครงเหล็ก โดย เชื่อมต่อกับ เสาและคานชั้นบนสุด หลังจากการทำโครงหลังคา อันเป็น งานโครงสร้าง ส่วนสุดท้ายของ ตัวบ้าน แล้วก็มักจะต่อด้วย การมุงหลังคา เลยเพื่อทำ หน้าที่คุ้ม แดดคุ้มฝน ให้แก่ตัวบ้าน ซึ่งจะสร้างในลำดับถัดไป นอกจากนี้ ยังมีงานโครงสร้างของรั้วซึ่งอาจจะ ทำก่อน ทำภายหลัง หรือทำไปพร้อม ๆ กับงานโครงสร้างของตัวบ้าน ก็ได้แล้วแต่กำลังคนและ ความสะดวก เนื่องจากเป็นส่วนที่แยกจาก ตัวบ้าน แต่ถ้าเป็นบ้าน ที่มีเนื้อที่จำกัด จำเป็นต้องสร้างตัว บ้านให้ชิดกับรั้ว ก็มักจะทำรั้วภายหลัง เพื่อความสะดวก ใน การจัดวาง และ ลำเลียงวัสดุก่อสร้าง ในระหว่าง การก่อสร้างตัวบ้าน

ในขั้นตอนของ งานโครงสร้าง นี้มีข้อสังเกตบางอย่าง กล่าวคือ อาจมีงานหรือขั้นตอนอื่น ที่จะต้องทำหรือ เตรียมการใน ช่วงจังหวะนี้ ที่พบเห็นกันบ่อย และถือว่า เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับบ้านทั่วไป นั่นคือ การฉีดยาป้องกันปลวก ไม่ว่า จะใช้ ระบบการวางท่อน้ำยา หรือใช้ ระบบการฉีดยา ให้ซึมลงไป ในดินโดยตรง จะต้องทำก่อนการทำพื้นชั้นล่างของตัวบ้าน โดยเฉพาะ ระบบการวางท่อน้ำยา ซึ่งจะ ต้องเดินท่อ โดยยึดกับคานคอดิน เพราะหลังจาก ทำพื้นชั้นล่างแล้ว จะไม่สามารถเดินท่อได้เลย ถ้าจะ คิดทำในภายหลัง จะทำได้อย่างมาก ก็เป็น การเจาะพื้นแล้ว ฉีดน้ำยาลงไป บนผิวดินด้างล่าง ซึ่งอาจก่อ ให้เกิดความเสียหาย ไม่สวยงาม และได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร
อีกจุดหนึ่ง ที่ต้อง ระวังก็คือ การวางตำแหน่ง และ การเดินท่อประปา เนื่องจากในปัจจุบัน บ้านส่วนใหญ่ นิยม เดินท่อประปา ระบบฝังใต้พื้นเพื่อ ความสวยงาม ดังนั้นก่อน การเทพื้น จะต้องแน่ ใจว่า การวางแนวท่อ ต่างๆ ทำไว้อย่างเรียบร้อย และสอดคล้องกับ ตำแหน่งของก๊อกน้ำ ต่างๆที่ได้กำหนดไว้ หรือถ้าจะมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร ก็ต้องรีบทำในขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะทำ การเทพื้น กลบแนวท่อ เพราะถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้น การแก้ไขจะทำได้ลำบาก
นอกจากนี้ ในขั้นตอนการมุงหลังคาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเตรียมการในกรณีที่ต้องการติดตั้ง วัสดุป้องกันความร้อน ใต้กระเบื้องหลังคา ก็จะต้องกำหนดไว้ก่อน และทำไปพร้อม ๆ กับขั้นตอนของ การมุงหลังคาเลย ออกแบบบ้าน

 

งานก่อสร้างตัวบ้าน

งานก่อสร้างตัวบ้านเป็นงานที่ต้องทำต่อเนื่องจาก งานด้านโครงสร้าง งานหลักในส่วนนี้ได้แก่การ ก่อผนังและการติดตั้ง วงกบประตู หน้าต่าง ซึ่งจะต้องทำ ควบคู่กันไป เนื่องจากวงกบประตูหน้าต่าง และผนัง บ้านเป็นสิ่งที่ติดตั้ง เชื่อมต่อเข้า ด้วยกัน ซึ่งการทำผนังบ้าน ในขั้นตอนนี้ จะเป็นเพียงการก่ออิฐ ให้เป็นรูปเป็น ร่องก่อนเพื่อการติดตั้งวงกบ หลังจากทำการติดตั้ง วงกบเรียบร้อยแล้ว จึงทำการฉาบแต่งผนังไปพร้อม ๆ กับ การฉาบแต่งเสา และคาน ส่วนการติดตั้ง บานประต ูหน้าต่างอาจทำ การติดตั้งต่อเนื่องไปเลย หรืออาจจะค่อย ๆ ทยอยติดตั้ง หรืออาจ จะรอไปทำ ในช่วงหลังเลยก็ได้ หากเกรงว่า จะก่อเกิดความไม่สะดวกในการลำเลียงวัสดุ หรือก่อให้เกิดปัญหาในการดูแลรักษา

ในกรณีของบ้านที่มีการเดินท่อน้ำ และสายไฟเป็นระบบฝัง การเดินท่อน้ำและท่อร้อยสายไฟในส่วน ที่จะต้องฝังอยู่ภายในผนัง ก็จะต้องทำในช่วงนี้ การวางท่อต่างๆ จะเริ่มทำหลังจาก ที่ก่อผนังด้วยอิฐแล้ว โดย จะทำ การเจียนผนังอิฐ ให้เป็นร่องลึกลงไป เป็นแนวตาม ที่กำหนด เพื่อจะได้วางท่อ ให้ฝังลงไป ในผนังได้ก่อนที่ จะทำ การฉาบแต่งผนัง ฉะนั้นจุดที่ควรระวังในขั้นตอนนี้ก็คือ ก่อนการฉาบแต่งผนังจะต้องแน่ใจว่าการวาง ท่อต่าง ๆ ทำไว้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย การวางตำแหน่งของสวิตซ์ไฟ ปลั๊กไฟ ก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับ การเดินท่อ ภายในผนังเป็นไปตามที่กำหนดและสอดคล้องกับแนวท่อที่เดินไว้ หากจะ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก็ต้องรีบทำในขั้นตอนนี้ ก่อนที่จะทำ การฉาบแต่งผนัง

 

งานด้านสาธารณูปโภค

งานในส่วนนี้ ได้แก่ การวางท่อระบายน้ำและทำบ่อพักเพื่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร การเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ สำหรับการเดินสายไฟ ระบบฝัง การเดินท่อน้ำประปา และ สายไฟ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การทำพื้นและผนัง ถ้าการเดินท่อน้ำและสาย ไฟเป็น ระบบเดินลอย คือเดินอยู่บนพื้นและ ภายนอกผนัง จะเริ่มทำได้หลังจาก มีการปูแต่งผิวพื้น และ ฉาบแต่งผนัง เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าการเดินท่อน้ำและสายไฟ เป็นแบบฝัง ก็จะต้องทำก่อน การเทพื้น การปูแต่งผิวพื้น และฉาบแต่งผนัง โดยควรจะมีการ ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้อง ในการวางตำแหน่งของท่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว

 

งานด้านสุขาภิบาล

งานด้านสุขาภิบาล ได้แก่ การวางท่อระบายน้ำและทำบ่อพักเพื่อระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ การวางท่อ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้แก่ การติดตั้งถังบำบัดหรือการทำบ่อเกรอะและบ่อซึม ซึ่งงานในส่วนนี้ จะทำในช่วงไหน ก็ได้แล้วแต่กำลังคน และความสะดวก เนื่องงานเหล่านี้มักเป็นงานที่อยู่ภาย นอกตัวบ้าน แต่จะต้องทำหลังจากเสร็จงาน ด้านฐานราก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากความกระทบกระเทือน จากการทำฐานราก ส่วนในกรณีของบ้าน ที่มีเนื้อที่จำกัดเช่น ทาวเฮาส์ ซึ่งจำเป็นจะต้องติดตั้งถังบำ บัดหรือวางบ่อเกรอะและบ่อซึม อยู่ใต้พื้นห้องน้ำก็จะต้องทำก่อน การเทพื้นห้องน้ำ และในกรณีที่มีการวาง แนวท่อระบายน้ำ ไว้ใกล้กับ แนวรั้ว ก็ต้องทำหลังจาก การทำฐานราก ของรั้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันไม่ ให้ท่อระบายน้ำชำรุด จากการทำฐานรากของรั้ว

 

งานตกแต่ง

งานตกแต่งเป็นงานที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง งานใดที่ให้ผลงานปรากฏแก่สายตาของผู้พบเห็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถึงความ สวยงามเรียบร้อย หรือโดดเด่นประทับใจร่วมอยู่ด้วย ก็อาจจัดอยู่ในส่วนของ งานตกแต่งได้ ซึ่งงานตกแต่ง ในที่นี้ส่วนใหญ่ มักจะ เป็นงานกึ่งก่อสร้าง กึ่งตกแต่งเสียมากกว่า งานหลักใน กลุ่มนี้ได้แก่ การบุฝ้าเพดาน การปูพื้นและบุผนัง การทาสี การติดตั้งสุขภัณฑ์ การติดตั้งดวงโคม ตลอดจนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ งานในกลุ่มนี้ มักจะทำใน ขั้นตอนท้าย ๆ หลังจากเสร็จสิ้นงานในขั้นตอนอื่น ๆ แล้ว
การเรียงลำดับขั้นตอน ในส่วนของงานนี้ ไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ งานบางขั้นตอนอาจจะทำก่อน ทำภายหลัง หรือทำควบคู่กัน ไปก็ได้ แล้วแต่ความพร้อม หรือความเหมาะสมของ กำลังคนและวัสดุช่วงเวลานั้น ๆ นอกจาก งานบางขั้นตอน ที่สัมพันธ์กัน ก็จะต้องมี ลำดับก่อนหลัง เช่น การบุฝ้าเพดานจะต้องทำหลัง จากการมุงหลังคารวมทั้ง การเดินระบบท่อน้ำ ท่อร้อยสายไฟและสายไฟต่าง ๆ ในส่วนที่อยู่เหนือ ฝ้าเพดาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว การปูพื้นและบุผนัง จะต้องทำหลังจาก การเดินท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนที่ฝัง อยู่ภายใต้พื้น พื้น และภายในผนัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว การติดตั้งดวงโคมจะต้องทำหลังจากการบุฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อย แล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานตกแต่งเพิ่มเติม ในส่วนท้ายอีก ซึ่งอาจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ และมักจะไม่รวมอยู่

ในขั้นตอนการปลูก สร้างบ้าน เช่น การติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด การติดตั้งผ้าม่าน การจัดสวน ฯลฯ ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ จากตัวอย่าง ที่ยกมาตั้งแต่ต้น จะสังเกตเห็นว่า งานบางขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกันนั้น การจัดลำดับขั้น ตอนและจังหวะเวลา ในการทำงาน อาจสามารถยึดหยุ่นได้ โดยไม่ส่งผลเสียหาย แต่ประการใด ในขณะที่งาน บางขั้นตอน ที่มีความสัมพันธ์กัน จะต้องมีการ จัดลำดับขั้นตอนและจังหวะเวลาในการทำให้เหมาะสม รวมทั้งการวางแผน การเตรียมการ และการประสานงานต่าง ๆ จะต้องกระทำ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผลงาน ที่ออกมามี ความถูกต้องเป็นไปตามที่ต้องการ เพราะ ความผิดพลาดบกพร่อง ในขั้นตอนหนึ่ง ขั้นตอนใดก็ตาม โดยเฉพาะขั้นตอนต้น ๆ ย่อมส่งผลเสียหายไปถึงขั้นตอนถัดไปด้วย ยิ่งถ้าปล่อยให้ผิดพลาด ล่วงเลยไป การแก้ไขในภายหลังก็ยิ่งกระทำได้ลำบากยิ่งขึ้น จึงควรระมัดระวังในจุดนี้ด้วย

 

 

สาวตู่ ปิยวดี รีวิววิถีลูกผู้ชายของมาวิน สามีสุดที่รัก ถามคำเดียวเกิดอะไรขึ้น

สาวตู่ ปิยวดี
สาวตู่ ปิยวดี

สาวตู่ ปิยวดี รีวิววิถีลูกผู้ชายของมาวิน สามีสุดที่รัก ถามคำเดียวเกิดอะไรขึ้น หลายคนเห็นแล้วต่างแชร์ประสบการณ์ จับมือกันสร้างครอบครัวมาได้เกือบจะหนึ่งปีแล้วสำหรับคู่ของผู้จัดละครคนเก่ง ตู่-ปิยวดี มาลีนนท์ กับนักแสดงสุดหล่อและอารมณ์ดี มาวิน ทวีผล ต้องบอกว่าหลังทั้งสองคนแต่งงานกัน ทางด้านภรรยาสาวคนสวยก็ได้รีวิววิถีชีวิตลูกผู้ชายของสามีอย่างครื้นเครงเลยทีเดียว มีเรื่องราวใหม่เรื่องฮาๆ เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

ล่าสุด กับวิถีลูกผู้ชายของ มาวิน ที่ทำเอาคุณภรรยาเห็นแล้วถึงกับอึ้งปนขำกับภาพของการถอดกางเกงนอนที่กองอยู่กับพื้นเป็นรูปร่างไว้อย่างสวยงาม เรียกว่าหลุดจากร่างยังไงก็เป๊ะอยู่ที่เหมือนไว้เลย

ซึ่ง ตู่ ปิยวดี เห็นแล้วก็ได้ถ่ายภาพและบอกเล่าไว้ให้แฟนคลับได้รู้ พร้อมๆ กับถามคำเดียวว่าเกิดอะไรขึ้น “มีคนรีบไปอ่านข่าวสามสี 1 อัตรา #วิถีลูกผู้ชาย ที่วดีต้องเรียนรู้  ปล. ถังใส่ผ้าอยู่ห่างไป 3 ก้าว” ตามด้วยอีโมจิมองบนอย่างงุนงง

หลายคนหลายบ้านเห็นแล้วต่างเข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมอย่างครื้นเครงแลกเปลี่ยนกันตามประสาภรรยาที่ต้องเรียนรู้และตามเก็บไปใส่ตะกร้านั่นเอง

Copyright ข่าวบันเทิง และเรื่องรถยนต์ 2022
Tech Nerd theme designed by Siteturner